Retningslinjer for bruk av kamera ved fuglereir

Bruk av web-kamera er etter hvert blitt en vanlig måte å følge livet i fuglereir i hekketiden. Det er viktig å unngå at fuglene blir forstyrret. Miljødirektoratet har derfor utarbeidet retningslinjer for slik bruk av kameraer.

 

Barnehager og skoler har en viktig rolle i å påvirke barnas interesse og forståelse for naturen. Mange følger med fugler i nærområdet i hekkeperioden for å se klekking av eggene og mating fram til ungene forlater reiret. Web-kamera og andre typer viltkameraer brukes mye til dette formålet.

 

Sårbare for forstyrrelser
Mange fuglearter er svært sårbare for forstyrrelser når de skal legge egg, og derfor er egg, reir og bo fredet i denne perioden. Hekkeperioden, den tiden fuglene skal produsere levedyktig avkom, varer fra tidlig vår til sein sommer.

 

Faren ved å forstyrre fuglene i denne perioden er at de kan sky reiret, etterlate egg eller unger til å fryse i hjel eller få for liten tid til å skaffe seg og ungene nødvendig føde. Hvor følsomme fuglene er for forstyrrelser i ulike faser av hekketiden varierer fra art til art. Bruk av kamera er derfor ikke helt uproblematisk.

 

Retningslinjene

  • Sett opp kameraet i god tid før fuglene er på plass (varierer mellom artene).
  • Monter kameraet slik at innsynet fører til minst mulig risiko for forstyrrelser under hekkingen.
  • Ligger reiret åpent, på bakken eller i trær/berg bør utstyret monteres tilstrekkelig langt unna, for å unngå at fuglene blir forstyrret.
  • Planlegg slik at du kan filme uten at det oppstår behov for å gå direkte inn på reiret/kassen for vedlikehold (skifting av batterier, rensing av glass og linser og lignende). Vi anbefaler å koble kameraet til strøm, spesielt hvis kameraet har batterier med kort levetid.
  • Opprett samarbeid med fuglekyndige, eller på annen måte skaff deg informasjon om i hvilken grad de ulike artene tåler forstyrrelser.
  • Samarbeid med kamerakyndige anbefales også, for å unngå vedlikehold og ettersyn i størst mulig grad.
  • Det selges ferdige pakker, fuglekasser med kamera innebygd og med lange strømkabler. Disse har blitt svært driftssikre med årene. Dette er det mest skånsomme for fuglene.
  • Husk at det er du som, etter naturmangfoldloven, skal opptre aktsomt og er ansvarlig for at dine forstyrrelser av fugl i hekketiden ikke medfører skade eller lidelse.

 

 

Kilden til «Retningslinjer for bruk av kamera ved fuglereir» kommer fra Miljødirektoratet og er her gjengitt i sin helhet med tillatelse fra Miljødirektoratet